⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝
⍝  B r a i n f u c k                                                                                  
  +:∘/∘; 0:∘/∘;  ∘/∘ -> ∘/+:∘;1:∘/∘;∘/∘    
  -:∘/∘; 1:∘/∘;  ∘/∘ -> ∘/-:∘;0:∘/∘;∘/∘    
  >:∘/∘; 0:∘/∘;  ∘/∘ -> ∘/>:∘;∘/0:∘;∘/∘    
  <:∘/∘;  ∘/0:∘; ∘/∘ -> ∘/<:∘;0:∘/∘;∘/∘    
  .:∘/∘; 0:∘/∘;  ∘/∘ -> ∘/.:∘;0:∘/∘;∘/0:∘   
  ,:∘/∘; 1:∘/∘; 0:∘/∘ -> ∘/,:∘;0:∘/∘;∘/∘    
 [:+:]:∘/∘; 0:∘/∘; ∘/∘ -> ∘/]:+:[:∘;0:∘/∘;∘/∘  
 [:-:]:∘/∘; 5:∘/∘; ∘/∘ -> ∘/]:-:[:∘;0:∘/∘;∘/∘  
 ,:>:,:<:[:-:>:+:<:]:>:.:∘/∘; 0:0:∘/∘; 2:3:∘/∘ -> ∘/.:>:]:<:+:>:-:[:<:,:>:,:∘;5:∘/0:∘;∘/5:∘                                              
 ,:>:,:<:[:>:[:>:+:>:+:<:<:-:]:>:>:[:<:<:+:>:>:-:]:<:<:<:-:]:>:>:.:∘/∘; 0:0:0:0:∘/∘; 2:3:∘/∘ -> ∘/.:>:>:]:-:<:<:<:]:-:>:>:+:<:<:[:>:>:]:-:<:<:+:>:+:>:[:>:[:<:,:>:,:∘;6:0:∘/3:0:∘;∘/6:∘
 >:[:>:]:<:[:-:[:<:[:<:]:]:-:<:]:>:+:∘/∘; 1:1:2:0:∘/∘; ∘/∘ -> <:]:]:-:<:]:>:+:∘/[:<:[:-:[:<:]:>:[:>:∘;1:1:1:0:∘/∘;∘/∘                                 

⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝
⍝  B a l a n c e d  T e r n a r y  A r i t h m e t i c           
  1.1+1.1   -> 1.0.¯1           
 ¯1.¯1+¯1.¯1  -> ¯1.0.1           
  1.1-1.1   -> 0             
 -1.1.1    -> ¯1.¯1.¯1          
  1.1.1*1.1.1 -> 1.¯1.0.1.¯1.1       
 ¯1.1∧1.0   -> ¯1.0.1           
  1.1∧1.0.¯1  -> 1.0.1.0.0.0.¯1.0.1.¯1.1  
  1.0. 1/1.¯1 -> 1.¯1.¯1          
 ¯1.0.¯1/1.¯1 -> ¯1.1.1           
  1.1.1%1.0.¯1 -> 1.¯1.¯1          
  0/0     -> 1             
  1/0     -> ?             

⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝
⍝  M a t h e m a t i c a l  d e f i n i t i o n s              
  1+x+2                -> x+3       
  -----x               -> -x                 
  1+x+y+z+x+y+z+2           -> x+y+z+x+y+z+3  
  2*x*y*z*x*y*z*3           -> 6*(x*y*z*x*y*z) 
  x∧x+y*x∧x              -> (y+1)*x∧x              
  x+x+x+x*x*x             -> 3*x+x∧3               
  2*x + x*3              -> 5*x                 
  x∧2 * x∧3              -> x∧5                 
  (x∧y)∧z               -> x∧(y*z)               
  (x+3-x)+(x*4/x)           -> 7                  
  x+y+z, x=y+y, y=z+z, z=3      -> 21                 
  (2∧x+x∧2)∆x             -> 0.69315*2∧x+2*x           
  (ln(x∧x))∆x, x=2          -> 1+⍟2                
  (4*x∧3 + 3*x∧2 + 2*x∧1 + 1*x∧0)∆x  -> 12*x∧2+6*x+2            
  sin(x)∧2 + cos(x)∧2,  x=42    -> 1                 
  (sin(x)∧2 + cos(x)∧2)∆x       -> 0      
  (ln x)∆x∆x             -> -1/x∧2    
  (ln x)∆x∆x∆x            -> 2/x∧3    
  (ln x)∆x∆x∆x∆x∆x, x=1        -> 24      
  (ln x)∆x∆x∆x∆x∆x∆x         -> -120/x∧6   
  ln exp ln exp 99          -> 99                 
  (x/exp(x))∆x            -> (1-x)/exp(x)            
  x+-3                -> x-3                 
  x/y∧-2               -> x*y∧2                
  2∆3                 -> 2∆3                 
  a+(b+(c+d))             -> a+b+c+d   
  a*(b*(c*d))             -> a*b*c*d   

⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝
⍝  R o m a n  N u m e r a l s   See →notes.roman←             
         I.I.I.I -> I.V        
        I.I.I.I.I -> V                         
       I.I.I.I.I.I -> V.I                        
       I+I+I+I+I+I -> V.I        
         I.V + I -> V                         
      V.I.I + V.I.I -> X.I.V                       
        I.X + I.X -> X.V.I.I.I                     
    X.L.I.X + X.L.I.X -> X.C.V.I.I.I                    
         M+M+M+M -> nimius                      
         X.X - I -> X.I.X       
         V.I - V -> I                         
   X-I.I.I.I.I.I.I.I.I -> I                         
        X.X - I.I -> X.V.I.I.I                     
       X.I.V - V.I -> V.I.I.I                      
         C.I - V -> X.C.V.I                      
         M.M - I -> M.C.M.X.C.I.X                   
          X-V-V -> nulla                       
         X-V-V-V -> absurdus                     
      X.I.V × X.I.V -> C.X.C.V.I     
          X×X×X -> M                         
         X×X×X×X -> nimius                      
       I.I × nulla -> nulla                       
          V ÷ I -> V         
          C ÷ X -> X                         
        X.I ÷ I.I -> V                         
      C.X.L.V ÷ V.I -> X.X.I.V                      
          V ÷ X -> nulla                       
        X.I.I ÷ V -> I.I                        
      C.X.L.V % V.I -> I         
          X % V -> nulla                       
          V % X -> V                         
        X.I.I % V -> I.I                        
        ⍴ 1.9.9.9 -> M.C.M.X.C.I.X   
        ⍴ 3.9.9.9 -> M.M.M.C.M.X.C.I.X                 
        ⍴ 4.0.0.0 -> nimius       
     ⍺ M.C.M.X.C.I.X -> 1.9.9.9      
   ⍺ M.M.M.C.M.X.C.I.X -> 3.9.9.9                      
         ⍺⍴ 4.9 -> 4.9        
     ⍴⍺ C.M.X.C.I.X -> C.M.X.C.I.X    
     ⍴⍺ C.D.X.L.I.V -> C.D.X.L.I.V    
     M + I.X × C.X.I -> M.C.M.X.C.I.X   

⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝
⍝  S i g n e d  B i n a r y  A r i t h m e t i c            
  1.1+1.1           -> 1.1.0       
  -1.1-1.1           -> -1.1.0                
  1.1+-1.1.1          -> -1.0.0                
  0-1-1-1-1           -> -1.0.0                
  -1.1*-1.1           -> 1.0.0.1               
  -1.1∧ 1.1           -> -1.1.0.1.1     
  1.1∧-1            -> 1.1∧-1      
  1.1.1/1.1           -> 1.0                 
  1.1.1/-1.1          -> -1.0                 
  -1.1.1/1.1          -> -1.0                 
  -1.1.1/-1.1          -> 1.0                 
  1.1.1%1.1           -> 1         
  1.1.1%-1.1          -> 1                  
  -1.1.1%1.1          -> -1                  
  -1.1.1%-1.1          -> -1                  
  1.1.1.1.1.0.1.0.0.0/1     -> 1.1.1.1.1.0.1.0.0.0         
  1.1.1.1.1.1.1.1.1.1/1.1.1.1.1 -> 1.0.0.0.0.1             

⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝
⍝  J a p a n e s e  A b a c u s     See →notes.soroban←       
   ⍵ ⍺ 1.2.3.4.5.6.7.8.9 -> 1.2.3.4.5.6.7.8.9  
   ⍺ ⍵ 0/1.1/0.1/2.1/3  -> 0/1.1/0.1/2.1/3   
          0/0.0/0 -> 0/0         
      ⍵ 0/0+7     -> 7          
      ⍵ 0/0+7+7    -> 1.4                    
      ⍵ 0/0+7+7+7   -> 2.1                    
      ⍵ 0/0+7+7+7+7  -> 2.8                    
      ⍵ 0/0+7+7+7+7+7 -> 3.5                    
  ⍵ 0/0+1+2+3+4+5+6+7+8+9 -> 4.5                    
  ⍵ 0/0+9+8+7+6+5+4+3+2+1 -> 4.5                    
        ⍵ 0/0 + 1.2 -> 1.2                    
  ⍵ 0/0 + 1.2 + 3.4 + 5.6 -> 1.0.2                   
 ⍵ 0/0 + 1.2.3.4.5.6.7.8.9 + 9.8.7.6.5.4.3.2.1 -> 1.1.1.1.1.1.1.1.1.0  
    ⍵ 0/3.1/0-7     -> 2.8         
    ⍵ 0/3.1/0-7-7    -> 2.1                    
    ⍵ 0/3.1/0-7-7-7   -> 1.4                    
    ⍵ 0/3.1/0-7-7-7-7  -> 7                     
    ⍵ 0/3.1/0-7-7-7-7-7 -> 0                     
 0/1.0/0.0/2 -1.2-3.4-5.6 -> 0/0                    
  ⍵ (⍺ 1.1.1.1.1.1.1.1.1.0) - 1.2.3.4.5.6.7.8.9 -> 9.8.7.6.5.4.3.2.1  
  ⍵ (⍺ 1.1.1.1.1.1.1.1.1.0) - 9.8.7.6.5.4.3.2.1 -> 1.2.3.4.5.6.7.8.9  
 0/0 - 1  -> (0-1)/4               
 1/1 - 2.3 -> 1/1-2.3                          

⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝
⍝  S t a n d a r d  E x c e l - s t y l e  d e f i n i t i o n s     
  round(2/3, 2)          -> 0.67  
  floor(123.456, 0.01)       -> 123.45 
  ceiling(123.456, 0.1)      -> 123.5  
  sum(min(1,2,3),max(4,5,6),7,8,9) -> 31   
  mod(10,7)            -> 3    
  -2                -> ¯2   
  2+-2               -> 0    
  2∧2∧3              -> 256   
  6/3*2              -> 4    
  6-3+2              -> 5    
  (6/(3*2)) ∧ (6-(3+2))      -> 1    
  2 3 !! missing operator                        
  +3  !! missing operand                         
  3+  !! missing operand                         
  ()  !! null expression                         
  1/0 !! bad operand                           
  2(3) !! missing operator                        
  (2)3 !! missing operator                        
  3)  !! unexpected )                          
  ((3 !! missing ))                           

⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝⍝
⍝ Native Tasmanian counting.      
  one + one    -> two       
  one + one + one -> plenty     
  plenty + plenty -> plenty     
  two two     !! missing operator
  plenty +    !! missing operand